MAGYARÁZATOS

A teljes Szentírást tartalmazó, jegyzetekkel, cikkekkel ellátott Biblia, melynek segítségével úgy ismerhetjük fel Jézus Krisztust, mint a Biblia történetének főszereplőjét.

Videó megtekintése

Hatvanhat könyv, egy történet, egyetlen névről

Még mielőtt Jézus Krisztus a Gecsemáné kertjében sétált volna, már ott sétált az Éden kertjében. Mielőtt Jézus ígéretet adott a tanítványainak, ő adott ígéretet Ábrahámnak.

Jézus Krisztus ott van a Genezisben, ott van az Exodusban, vele találkozhatunk a prófétai iratokban, és ő van ott a Zsoltárokban is. Jézus ott van a Római levélben, ahogyan ott van A jelenések könyvében. Nem volt őelőtte egyetlen pillanat sem, mint ahogyan nem lesz egyetlen pillanat sem nélküle. „Kr. e.” és „Kr. u.” ilyen értelemben nem létezik!

Erre mutat rá a Jézus-Biblia. Hatvanhat könyv, egy történet, és az egész egyetlen névről. A kötetben található több mint 1000 cikk és tanulmány elkészítésében olyanok működtek közre, mint Louie Giglio, Max Lucado, John Piper vagy Randy Alcorn. A Jézus-Biblia egy olyan gazdag és alapos tanulmányozó Biblia, amelyet bárki képes elolvasni, megérteni és élvezni.

A Jézus-Biblia nyomtatása két színnel készült, Jézus szavai pirossal vannak kiemelve benne, a bibliai könyvek előtt pedig QR-kódok találhatók, az egyes könyvek tartalmához illeszkedő, Jézust dicsőítő énekek linkjével.
Kövess minket a közösségi oldalainkon, és tudj meg rólunk többet!

Tanulmányozó Biblia

kapcsolódó

Dicsőítő énekek

A Jézus-Bibliában a bibliai könyvek előtt QR-kódok találhatók, melyek az egyes könyvek tartalmához illeszkedő, a Spotifyon lejátszható, Jézust dicsőítő énekek linkjét tartalmazzák.
Egyetlen név

Minden általa lett

A teljes Szentírás Jézusra mutat. A Jézus-Biblia azért készült, hogy erre mutasson rá, erről bizonyosodhassunk meg a segítségével. Hatvanhat könyv, egy történet, és az egész egyetlen névről.

Jézus-Biblia

Jellemzők

A Jézus-Biblia egy olyan gazdag és alapos tanulmányozó Biblia, amelyet bárki képes elolvasni, megérteni és élvezni.

Az Ige újra testté lett

Kinyomtattuk a Jézus-Bibliát

2020 tavaszán egy különleges Biblia – a Jézus-Biblia – került a nyomdagép alá, melyet az Ez az a nap! rendezvényre állítottunk össze.

365 nap áhítat
2023. december 06.

1Thesszalonika 1,10 –REMÉNYSÉG

Akiknek Pál a thesszalonikai gyülekezet tagjaiként írt, Jézus új követői voltak. Sok kérdéssel és kihívással szembesültek, miközben súlyos üldözés érte őket a zsidók részéről. Természetesnek tűnik tehát, hogy Pál reménységgel tölti meg hozzájuk írt első levelének minden egyes fejezetét. A könyv nagy része úgy ábrázolja Jézust, mint az üdvösség reménységét – mind ebben az életben, […]

2023. december 07.

Haggeus 1,5–6 –A SZŰKÖS ARATÁS FENYÍTÉSE

Az ókorra jellemző agrártársadalmakban a betakarítás olyan kulturális esemény volt, amely központi helyet foglalt el a nép nagy részének az életében. Izráel évente háromszor ült ünnepet (első zsengék, hetek, lombsátrak ünnepe); ezek mindegyike valamilyen aratáshoz kapcsolódott. Isten népének az ünnepei alkalmával a bőséges aratás arról biztosította az embereket, hogy Isten velük van, és gondjukat viseli. […]

2023. december 08.

Máté 11,2–3 –A KRISZTUS

Ma a „Krisztus” elnevezés természetes módon kapcsolódik Jézus nevéhez. Az evangéliumok megírásának idején azonban ritkán, megfontoltan használták az emberek a „Krisztus” szót, a héber „messiás” görög megfelelőjét, amely szó szerint azt jelenti: „felkent”. Az Ószövetségben háromféle embert kentek fel: a prófétákat (1Kir 19,16), a papokat (2Móz 28,41) és a királyokat (1Sám 16,13). Az Újszövetségben Jézus […]

2023. december 09.

Lukács 2,11 Cselekedetek 2,30–36 –ÜDVÖZÍTŐ, KRISZTUS ÉS ÚR

Az „Üdvözítő”, a „Krisztus” és az „Úr” hármas megnevezés találóan jellemzi Jézus megmentő munkáját. Az 1,47 vers Istent nevezi Megtartónak, itt pedig Jézusra vonatkozik ugyanez a megnevezés. Ugyanis az „Üdvözítőnek” fordított szó magában foglalja a „szabadító, védelmező, megtartó” jelentést is (lásd Lk 1,47). A „Krisztus” – héberül „Messiás” – cím „felkentet” jelent; Jézus királyi rangjára […]

2023. december 10.

Lukács 24,46–47 –BŰNBOCSÁNAT

Jézus bűn fölötti hatalmát már szolgálata elején megkérdőjelezték. Miután szemtanúja volt, mekkora hittel rendelkeztek azok az emberek, akik rendkívüli erőfeszítéssel hozták elé béna barátjukat gyógyulásért, Jézus így szólt: „Ember, megbocsáttattak a bűneid.” (Lk 5,20) A farizeusok és a törvénytudók tisztában voltak azzal, hogy csak Isten bocsáthatja meg a bűnöket – és mivel nem hitték, hogy […]

2023. december 11.

Cselekedetek 16,24–34 –„…MIT KELL TENNEM, HOGY ÜDVÖZÜLJEK?”

A hit arról szól, hogy bízunk Jézusban a hétköznapi körülményektől függetlenül. Pált és Szilászt megverték, levetkőztették és börtönbe vetették Jézus követéséért (ApCsel 16,22–23), ám hitük valódi próbáját az jelentette, hogyan reagálnak a bebörtönzésre. Nem jogi lépéseket fontolgattak, és nem kezdtek el zúgolódni; nem kérdőjelezték meg Isten tervét. Inkább úgy döntöttek, hogy imádkoznak és énekelnek (16,25). […]

2023. december 12.

Cselekedetek 23,11 Róma 8,38–39 –SZEMÉLYES MEGVÁLTÓ

Jézus személyes Megváltó. Azért jött, hogy megmentse a világot, és ezt úgy viszi véghez, hogy egyenként megmenti azokat, akik bíznak benne. Ő nem egy távoli, kozmikus istenség, akinek fogalma sincs arról, mi zajlik ebben a világban. Nagyon is tisztában van életünk minden részletével, és törődik vele. Pálnak oda kellett állnia a korabeli zsidó vallási vezetők […]

2023. december 13.

Kolossé 2,11–14 –AZ ÜDVÖSSÉG CSODA

Az üdvösség: csoda. A Szentírás sivár képet tár elénk az emberiség lelkének az állapotáról. Nemcsak az a gond, hogy rosszak az emberek, hanem az is, hogy lelkileg halottak. Mindenkinek fel kell támadnia lelkében ahhoz, hogy megismerhesse Istent, és érte élhessen. A jó hír az, hogy Jézus Krisztus meg tudja adni a lelki feltámadást. A Bibliában […]

2023. december 14.

Zsoltárok 141,1–2 – AZ IMÁDSÁG MINT ILLATÁLDOZAT

A 141. zsoltárban a zsoltáros arra kéri Istent, hogy hallgassa meg hangját, és fogadja „illatáldozatként” imádságát. Ma a hívők azzal a bizonyossággal imádkozhatnak, hogy Isten meghallgatja imáikat. A Zsid 7,25 verse azt mondja: Jézus „mindenkor él, hogy közbenjárjon értük”. Jézus szolgál közbenjáróként a hívők és Isten között, illetve ő fogadja, majd mutatja be Isten előtt […]

2023. december 15.

Róma 16,25–27 1Korinthus 2,2 – ÁLDÁS

Hogyan lehet lezárni a valaha írt legnagyszerűbb teológiai értekezést? Pál részéről erre a kérdésre az volt a válasz, hogy visszautalt arra, amit korábban már kimondott. Tulajdonképpen erről szólt egész szolgálata, hiszen elkötelezte magát amellett, hogy egyedül Krisztust, a megfeszítettet hirdesse újra meg újra (1Kor 2,2). Ez az örömüzenet az emberiség egyedüli maradandó reménye. A rómaiakhoz […]

2023. december 16.

1Korinthus 11,17–34 – AZ ÚRVACSORA

Ebben a szakaszban találjuk a legvilágosabb utasításokat a gyülekezet istentiszteleti alkalmaival kapcsolatban. Noha egyes felekezeteket elválaszthat egymástól az úrvacsorával kapcsolatos eltérő felfogás, az úrvacsora tulajdonképpen az egyház egységének a látható megnyilvánulása. Pál tanítása szerint az egyház egészének hirdetnie kell Krisztus halálát (1Kor 11,26). Bár a keresztények között továbbra is vita folyik az úrvacsorának a hívők […]

2023. december 17.

2Korinthus 9,6–8 – ADAKOZÁS

Krisztus követői elnyerték az elképzelhető leghihetetlenebb ajándékot Isten szeretetében, kegyelmében és irgalmában. Nekik semmibe sem kerül, Jézusnak azonban mindent oda kellett adnia érte. Krisztus nemcsak életet és lélegzetet adott követőinek, de halála és feltámadása által legyőzte a bűnt és a halált is. Éppen ezért, amikor adakozásról beszélünk, a szigorú százalékszámítgatás a múlté, és a keresztények […]

Tied is lehet a

Jézus-Biblia!

Találkozz az élő Jézussal a Szentírásban az első oldaltól az utolsóig! A Jézus-Bibliában neves igehirdetők és lelkipásztorok exkluzív cikkeinek a segítségével úgy ismerhetjük fel Jézus Krisztust, mint a Biblia történetének főszereplőjét. A mélyreható, mégis könnyen érthető magyarázatok segítik megismerni Jézus személyét a teljes Szentíráson át.

Hírlevél feliratkozás

Ne maradj le az újdonságokról!

Impresszum

Cégnév: Gutta Cavat Kft.
Cím: 2142 Nagytarcsa, Tessedik Sámuel utca 4.
Telefon: +3620 521-3387
E-mail: info@guttacavat.hu
Internet: www.godcasting.hu
A céget bejegyző hatóság: Pest Megyei Bíróság
Cégjegyzékszám: 13-09-136656
Adószám: 22641739-2-13
Kamara: Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara
Tárhelyszolgáltató: Websupport Magyarország Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., info@mhosting.hu)
Készítette: Humli Miklós